บันทึกการศึกษานอกโรงเรียน
ของ รร.วชิราวุธ เมื่อ 23-29 กรกฎาคม 2544  .   .   .