Hand Homoginizer
สำหรับบดต่อมใต้สมองปลา
เพื่อใช้ในกระบวนการผสมเทียมปลา

ชื่อผลิตภัณฑ์   ที่บดต่อมสมองปลา  Tissue grinder, Hand homoginizers

วัสดุผลิตภัณฑ์ ทำด้วยแก้ว Pyrex

ประวัติโดยย่อ เมื่อปี 2519 ได้เข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อน เรื่องวิธีผสมเทียมปลาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในขั้นตอนบังคับเร่งแม่ปลาที่มีท้องให้ไข่แก่ภายในกำหนด 6 - 8 ชั่วโมง เพื่อจะรีดออกมาผสมเทียมนั้น ต้องใช้ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) จากปลาตัวอื่น มาบดให้ละเอียดแล้วจึงฉีดให้แม่ปลาดังกล่าว ในสมัยนั้น ต้องใช้โกร่งกระเบื้องที่มีขายตามร้านขายยาทั่วไป   การบดก็พอได้ แต่ไม่ละเอียดจริง ทำให้การทดลองไม่เป็นไปตามทฤษฎี ด้วยเหตุนี้จึงได้ออกแบบทำขึ้นด้วยแก้ว เรียกชื่อตามลักษณะการใช้งานว่า  "ที่บดต่อมสมองปลา"

จุดประสงค์  เพื่อบดต่อมใต้สมองปลา (Pituitary grand)ที่มีขนาด ครึ่ง ถึงหนึ่งเมล็ดถั่วเขียวเท่านั้น
การบด จำเป็นต้องบดย้ำหลายครั้งจนละเอียดถึงขั้นเป็นเนื้อเนียนกับน้ำได้(homoginized)หรือถึงขั้นแขวนลอยตะกอนในน้ำ ได้ (colloidal solution) หมายถึงละเอียดจนเมื่อผสมน้ำแล้วได้น้ำยาขุ่น โดยไม่ตกตะกอน ใช้เป็นยาฉีดปลาได้ และให้ผลตามทฤษฎี จากนั้นก็พัฒนารูปแบบ ทำขายในวงการผสมเทียมปลาเรื่อยมา

การผลิต ต้องใช้ช่างฝีมือ ที่เป่าแก้วทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์
อัตราการผลิต ทำได้ประมาณวันละ 5 อัน ต่อช่าง 1 คน
การจำหน่าย ปีละประมาณ 100 อัน

สรุป
๑. ตลาดแคบมาก ทำเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้
๒. หมดสิทธิ์ในการขอสิทธิบัตร์ เนื่องจากเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยทำไปขายไป ตั้งแต่ปี 2520
๓. ได้เคยน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเปิดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความสัมพันธ์อันดีต่อประเทศเพื่อนบ้าน ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๗


นายสมนึก ลิมกุล ภบ. MT. (ASCP.)
http://www.somnuk.com/


แผนที่ สมนึกเวชภัณฑ์ อุปกรณ์วิทยา ศาสตร์
3 ซอย 8 หมู่บ้านเสรี 1 ถนนเสรี 2 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม. 10250
คลิ๊กเพื่อเตรียมพิมพ์เฉพาะ
Return