หมู่บ้านเสรี mbsr
สมาคมหมู่บ้านเสรี รามคำแหง

ประกาศ
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1  
ในวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
ที่วัดทุ่งเสรี ถนนเสรี 2 เวลา 10.00-12.00 น.
ข่าวเมื่อครั้ง ยังเป็น ชมรมชาวหมู่บ้านเสรี