หมู่บ้านเสรี mbsrข่าวเมื่อครั้ง ยังเป็น ชมรมชาวหมู่บ้านเสรี