หมู่บ้านเสรี mbsr หมู่บ้านเสรี-รามคำแหง mbsrr
สมาคมหมู่บ้านเสรี-รามคำแหง1. วันนั้น วันที่หลังจากศาลฏีกา อ่านคำพิพากษาแล้ว

2. วันนั้นเราร่วมใจกันทำ ..... Big Cleaning Day

3. ครั้งเมื่อเรา ยังเป็นชมรมชาวหมู่บ้านเสรี เมื่อปี 2554