Thai   Pharmacy   Academic   Alumni
http://www.somnuk.com/tpaa

  รำลึกถึง เมื่อตอนที่เรายังเป็นลูกช้างโง่ๆตัวนั้น
..................................................................................

Photo album
1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
2. วันรำลึก อจ.ฉวี อจ.วิเชียร อจ.มล. ประนต
3. อจ.มล. ประนต 20 ก.ค.46 (กล้องคุณกาญจน์)
4. รูปเราเป็นเฟร็ชชี่เภสัชเมื่อปี 2501
5. คำกลอนค่อนขอด จากหนังสือรุ่น ปี 2502
6. ไปอุบล และเมืองลาว (กล้องคุณกาญจน์)
7. ไปอุบล และเมืองลาว (กล้อง อจ.สมพล)
8. ไปอุทัยธานี เมื่อปี 2545
10. my gallstone
11. my bladder
12. แต่งงานลูกสาว อจ.บำรุง เมื่อ 10 ส.ค. 2546
13. Meeting เมื่อ 1 ตุลาคม. 2546
14. ไปโรงงาน สุรฑิณฑ์ เมื่อ 1 ต.ค. 46
15. วันเกิด อจ.นต แจกทุนการศึกษาเภสัชฯ ปี 2548
16. โยนโบว์ลิ่ง ที่เมเจอร์ เมื่อ 9 ต.ค. 48
17. ชื่อ ที่อยู่ปัจจุบัน ของศิษย์เก่า รุ่นปี 02-03
18. เลี้ยงพระวันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์ 11-2-2550
19. งานศพ ภญ. นันทนา แก้วอุบล ที่วัดลาดพร้าว
20. แต่งงานลูกชาย ภก. เสน่ห์ จูมพระบุตร 17 พย. 50
21. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 10 กุมภาพันธ์ 2551
22. วันเกิด อจ. จิตรสมาน ที่สโมสรตำรวจ 24 กพ.51
23. วันเกิด อจ.มล. ประนต แจกทุนการศึกษา ปี 51
25. วันเกิดเทวี ที่วัดราชประดิษฐ์ 15 กพ.52
26. วันเกิดเทวีที่ วัดราชประดิษฐ์ 6 กพ.53
27. ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าเภสัชจุฬา 19-6-53
28. รายชื่อศิษย์เก่า "ตอ."
29. สภาเภสัชกรรมแห่งประเทศไทย
30. รุ่นเรา ได้ ศิษย์เก่าดีเด่น ถึง 3 คน เมื่อ 27-4-57
31. รายขื่อเภสัชกรไทย ที่อยู่ในแต่ละจังหวัด
32. meeting เมื่อ 21/11/60 ที่ร้านอาหารเพลิน
33. CU-Pharn-61 meeting 21/01/61 ที่ศาลาพระเกี้ยว
อจ.ฉวี
อจ.วิเชียร
อจ.ประนต
อจ.ไฉน

ขอขอบคุณ somnuk.com ที่อนุญาตให้ใช้เนื้อที่ จัดทำ web site อันนี้
ขอแสดงความอาลัยรัก อจ.วิเชียร จีระวงศ์ ที่เสียชีวิตด้วยวัย 89 ปี พระราชทานเพลิงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2549 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เวลา 16.00 น.

อจ.ไฉน สัมพันธารักษ์ สุขภาพดี จะมีอายุครบ 90 ปีในวันที่ 20 ธันวาคม 2549 นี้

สมัยนั้น เรามีอาจารย์ ประมาณ 18 ท่าน แต่หารูปได้เพียง 4 ท่านเท่านี้เองครับ ใครมีอีก ขอเอามาลงให้ครบหน่อย
สมนึก ลิมกุล
02 3143144,
081 8028400
ผู้เรียบเรียง

อจ.ฉวี   อจ.วิเชียร อจ.ประนต   อจ.ไฉน
ยามเรียน ท่านเป็นครู
ยามพักอยู่ ท่านเป็นพี่
ดูแล พวกเรานี้
ท่านแสนดี สุดบูชา
ภก. สมนึก ลิมกุล
somnuk.com/test